§1: Navn

Stk. 1: Klubbens navn er Brædstrup Tennisklub

Stk. 2: Klubbens hjemsted er Brædstrup

§2: Formål

Stk. 1: Klubben har til formål at give sine medlemmer lejlighed til at spille tennis på dens baner, at udbrede kendskabet til dette spil i Brædstrup og ved samarbejde med andre klubber eller på anden måde at udvikle tennisspillernes færdigheder.

§3: Medlemskab

Stk. 1: Medlemskab er primært åbent for enhver med tilknytning til Horsens Kommune.

Stk. 2: Medlemskabet kan være aktivt eller passivt.

§4: Kontingent

Stk. 1: Kontigent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

Stk. 2: Der kan spilles, når kontingent er betalt.

§5: Foreningens medlemskaber

Stk. 1: Klubben er medlem af DGI Sydøstjylland.

Stk. 2: Bestyrelsen bemyndiges til at ændre klubben forhold til DGI/JTU/DTF uden på forhånd at indhente samtykke på en generalforsamling.

§6: Eksklusion

Stk. 1: Medlemmer, der overtræder klubbens vedtægter, udviser uværdig optræden eller undlader at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen, kan ekskluderes.

Det ekskluderede medlem kan forlange at få sagen forelagt en generalforsamling.

§7: Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling sker med 14 dages varsel på MemberLink samt Facebook, med dagsorden i henhold til vedtægterne.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4: Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Formandsberetning.
  • Fremlæggelse af regnskab.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af bestyrelse.
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  • Valg af 1 revisor.
  • Valg af 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

Stk. 5: Til vedtagelse kræves simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer bekendtgørelse på indkaldelsen og mindst at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Hvis bestyrelsen eller et enkelt medlem forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. Passive medlemmer har ingen stemmeret.

Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/5 af de aktive medlemmer fremsender skriftlig motiveret krav herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 7 dages varsel på MemberLink samt Facebook, med dagsorden i henhold til vedtægterne.

§8: Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der vælges formand og kasserer.

Stk. 3: I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 4: I forbindelse med turneringer, træning, instruktion og tennisarrangementer i øvrigt disponerer bestyrelsen over banerne.

Stk. 5: Klubbens tegnes af formanden og kasseren.

§9: Regnskabet

Stk. 1: regnskabsåret går fra 1/10 til 30/9.

§10: Opløsning

Stk. 1: Til beslutning om opløsning af klubben kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens aktive myndige medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for opløsningen. Møder det påkrævede antal  medlemmer ikke til den pågældende generalforsamling, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes af et flertal på 2/3 af de mødende.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens midler til idrætsforeninger i Brædstrup.

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. oktober 2022.

Viggo Mathiasen
Dirigent

Aktivitetskalender

Læs mere

Kontakt os

Læs mere